ตำแหน่งงาน

บริษัท พรปิยะณาน โลจิสติกส์ จำกัด ต้องการเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องการเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสำนักงาน ประชาอุทิศ
1 อัตรา

1. จัดเก็บสินค้าภายในสโตร์ให้เป็นมาตรฐาน 2. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายรายการเครื่องมือ/อะไหล่ 3. ให้บริการเบิกจ่ายเครื่องมือ/อะไหล่ 4. จัดทำรายสรุปการเบิกจ่ายประจำวัน 5. ตรวจนับสต็อกสินค้า 6. จัดเตรียมเอกสารสั่งซื้อ 7. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยสโตร์

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้
 • สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศคติที่ดี มีจิตใจชอบช่วยเหลือบริการ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงาน ประชาอุทิศ
1 อัตรา

1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอซื้อ 2. จัดทำการเบิกเงินและเคลียร์ค่าใช้จ่าย 3. จัดทำระบบประเมินผู้จัดหา 4. จัดทำประสานงานผู้ผลิตและผู้ขาย 5. จัดทำสรุปงบประมาณเสนอเพื่ออนุมัติ 6. ขับรถส่งอุปกรณ์เรือ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel) และโปรแกรมจัดซื้อได้
 • เป็นนักเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดี และสามารถอดทนกับแรงกัดดันได้สูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งผลสำเร็จของงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี
3 อัตรา

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอสการประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 3. จัดทำ บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) 4. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี 5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงานด้้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • มีบุคลิกภาพดี

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย ประจำสำนักงาน พระราม 3
1 อัตรา

งานการเงินรับ 1.1 จัดเก็บเอกสาร PO เปิด/ปิด งาน 1.2 รวบรวมเอกสารการรับชำระหนี้ 1.3 เปิดบิล, ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บลูกค้า, ใบเสร็จ 1.4 สรุปยอดการเปิดบิลในแต่ละเดือน 1.5 สรุปยอดการเปิดงาน Floating Crane 1.6 ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับชำระให้ถูกต้องครบถ้วนตามใบนำฝาก 1.7 จัดเก็บข้อมูลการเปิดบิลงาน BOI 1.8 สรุปยอดรายได้ในแต่ละเดือน 1.9 ตัดรับชำระหนี้ลูกหนี้ 2.0 ตรวจสอบการแก้ไขเอกสารตามที่ลูกหนี้แจ้ง 2.1 จัดทำการจ่ายเงินเดือนเรือร่วม งานการเงินจ่าย 1.1 บันทึกรายละเอียดการออกเช็คแต่ละบริษัท, แต่ละบัญชี 1.2 จััดทำเช็คกับชุดใบสำคัญจ่าย 1.3 บันทึกต้นขั่วเช็ค 1.4 บันทึกากรจ่ายเช็ค 1.5 จัดทำการออกเช็คจ่ายตามใบขอทำเช็ค 1.6 นำเสนอเซ็นต์ 1.7 ดำเนินการจ่ายเช็ค/เงินสดตามใบขอทำเช็ค 1.8 โอนเงินให้หน่วยงาน/ผู้ขอ 1.9 จัดทำการกระทบยอดเงินที่เข้าและออกจากบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน 2.0 จัดทำคำนวณดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้ถูกต้องตรงกัน 2.1 จัดทำสรุปข้อมูลการจ่ายในแต่ละเดือน 2.2 จัดทำค่าเที่ยวเรือยนต์ทะเล/น้ำจืด 2.3 จัดทำเงินทดรองจ่าย/เคลียร์เงินทดรอง 2.4 จัดทำเงินสดย่อย/เบิกชดเชยเงินสดย่อย 2.5 จัดทำเงินประกันพนักงาน/คืนเงินประกันพนักงาน

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Microsoft Office (Word / Excel / PowerPoint / Express)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดี และสามารถอดทนกับแรงกัดดันได้สูง