คุณภาพและความปลอดภัย

การตรวจสอบความปลอดภัยเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบริการขนถ่ายสินค้า สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงาน