การฝึกอบรม

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการขนส่งสินค้าทางบก

เมื่อวันศุกร์ที่ 31/01/63 ทางบริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินการขนส่งสินค้าทางบก วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
เกิดความตระหนักทางด้านความปลอดภัยและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุพนักงานจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว