กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2565

กิจกรรท่องเที่ยวประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีขึ้นในทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์และความสามัคคีในองค์กร