กิจกรรมบริษัท

กีฬาสี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร สนามกีฬา โรงเรียน ชูศิลป์ทองประดิษฐ์ อนุสรณ์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ