การฝึกอบรม

จัดอบรม Leadership For Effective Coaching

จัดอบรมพนักงาน Leadership For Effective Coaching เพราะภาวะผู้นำ”เป็นเรื่องของการกระทำไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง” ให้พนักงานได้เสริมความรู้และทักษะจากอาจารย์ผู้บรรยาย รวมถึงกิจกรรมการทำWorkshop ให้พนักงานได้ทำร่วมกัน