กิจกรรมบริษัท

ตรวจสุขภาพประจำปี 65

การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเพราะพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพพนักงานโดยการจัดตรวจสุขภาพพนัก งานประจำปีขึ้นในทุก ๆ ปี