กิจกรรมบริษัท

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน จึงได้มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพพนักงานโดยการจัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 มีนาคม 2562