CSR

ปลูกปั่นสานสัมพันธ์ PPYC

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัทฯได้จัดกิจกรรม CSR กับโครงการที่มีชื่อว่า ปลุกปั่นสานสัมพันธ์ PPYC ณ บางกระเจ้า โดยการปั่นจักรยานรอบชุมชน
พร้อมเก็บขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ อีกทั้งยังมีกิจกรรมกับชุมชนโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม