การฝึกอบรม

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566
แบ่งอบรมเป็น 3 หน่วยงาน 1.สำนักงานที่กรุงเทพจัดอบรมที่สำนักงานประชาอุทิศ 2.สำนักงานขนทางบกจัดอบรมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
3.สำนักงานทุ่นขนถ่ายกลางทะเล จัดอบรม ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักทางด้านความ
ปลอดภัยและเข้าใจบทบาทหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุพนักงานจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมีความสุข