คุณภาพและความปลอดภัย

รายละเอียดการตรวจมาตรฐานเรือ

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการตรวจมาตรฐานเรือ โดยใช้ผู้ตรวจที่มีความชำนาญเฉพาะทางเข้าตรวจ เพื่อให้เรือและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำเรือที่ใช้ทำการบริการขนส่งสินค้าได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล (IMO) และมาตรฐานกรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงให้พนักงานเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาเรือและการใช้งานอุปกณ์ให้ถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยระหว่างการขนส่งสินค้า