เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าทั้งในน่านน้ำไทยและทะเลในภูมิภาคอาเซียนมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปในระดับสากล บริษัทเราเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนับตั้งแต่เริ่มงานในปี พ.ศ. 2513 เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ

เราวางแผนที่จะเพิ่มกำลังขนส่งและขยายสายงานให้หลากหลาย นอกจากจะให้บริการลำเลียงสินค้าทางเรือแล้ว เรายังมีบริการขนส่ง-ขนถ่ายสินค้า หรือวัตถุดิบต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางน้ำเพื่อรองรับการบริการขนส่งถึงหน้าประตูได้อย่างครบวงจร

เรามุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 รวมทั้งรองรับ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และยังมีนโยบายสนับสนุนการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงาน และระบบการบริหารอยู่เป็นประจำ เช่น การบริหารจัดการภายในของเราถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอยู่สม่ำเสมอ นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยึดหลักธรรมาภิบาล การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและลดการทำลายสิ่งแวดล้อมในขณะลำเลียงสินค้าทั้งทางน้ำและทางบก

บริษัทยังได้บริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้ทำประกันภัยคุ้มครองสินค้าและทรัพย์สินของลูกค้า โดยจัดทำประกันภัย P&I Club และ Total Loss ประกันภัยเครื่องจักร เรือยนต์ เรือลำเลียง และรถบรรทุก เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น 

วิสัยทัศน์

“สร้างความเป็นเลิศ นวัตกรรม พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคและเทคโนโลยี เพื่อสนองต่อความต้องการลูกค้าในทุกระดับอย่างกว้างขวาง ไม่มีข้อจำกัด มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ”

พันธกิจองค์กร

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์ต่อลูกค้า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ถือหุ้น และต่อพนักงาน

ให้บริการที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ ประทับใจด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อเป็นพัธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจระยะยาว

พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เตรียมความพร้อมขององค์กร ในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย

องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการบริการขนส่งขนถ่ายสินค้า อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล

1.เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรือ รถ หน้าท่า โกดัง และเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรับปรุงวิธี การขนส่ง-ขนถ่ายสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

2.เพื่อการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ขนส่ง-ขนถ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร พร้อมมีการตรวจสอบระบบและทบทวนกลับอย่างชัดเจน

3.เพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักหลักธรรมาภิบาล โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “Corporate Social Responsibility (CSR)”

องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการบริการขนส่ง-ขนถ่ายสินค้า และให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สินค้าของลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายที่จะทำการลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงเป็นศูนย์ ทำการควบคุมป้องกันอันตราย อุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต สินค้า ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการตรวจประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลกรด้านความปลอดภัย ให้มีบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อควบคุมป้องกันอุบัติเหตุร่วมกัน 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ถือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นในการปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก และทางทะเล บริษัทฯ มีนโยบายจัดทำโครงการคาร์บอนเครดิต เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หรือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความใส่ใจและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม 

3.บริหารกิจการของบริษัทโดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการแพร่กระจายของเสียให้เกิดน้อยที่สุด โดยกำหนดมาตรการ และระเบียบปฏิบัติในการควบคุมและกำจัดของเสีย อันได้แก่ น้ำมันและสารเคมี สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ไอเสียจากเครื่องจักร สารอันตราย NLS เสียง สี กันเพรียง และอื่น ๆ ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.ทำการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้

มาตรฐานการให้บริการ

“บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด”
ได้ดำเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ได้ทำการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
ใบอนุญาตเลขที่ กท. 205/2561
ได้ทำการขอรับรองมาตรฐานอาหาร
GHPs ( Good Hygiene Practices )
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark จากกรมการขนส่งทางบก ใบรับรองเลขที่ FTB.0073/2020
ได้ทำการขอรับรองมาตรฐานด้านอาหารสัตว์
GMP Plus B3( Storage and Transshipment of feed )
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ประกาศเกียรติบัตร

"บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด" ได้รับเกียรติบัตรการดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้มีการพัฒนาการบริหารจัดการตลอดระยะเวลาดำเนินกิจการทำให้ได้รับประกาศนียบัตร จากระดับทองแดงเป็นระดับทองในปี 2562