ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

บริษัท พรปิยะณาน โลจิสติกส์ จำกัด ต้องการเพื่อนร่วมงานที่ต้องการเติบโตไปกับเราในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง จำนวน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม รายการแจ้งซ่อม

 1. เขียนใบแจ้งซ่อมพร้อมวิเคราะห์อาการ การชำรุด/บกพร่องของรถบรรทุก (เบื้องต้น)จากอาการที่แจ้งซ่อมตามลำดับความสำคัญ
 2. ประสานและแนะนำทีมช่างในจุดที่ต้องแก้ไข และติดตามความคืบหน้างานซ่อมติดตามสถานะรถเข้าซ่อม ( ตรวจเช็ค – สอบถามควบคืบหน้า เกี่ยวกับรถที่เข้าซ่อมประจำวัน ) เพื่อสรุปนำส่งรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
 3. จัดทำเอกสารด้านการแจ้งซ่อมและเก็บข้อมูล ประวัติการซ่อมบำรุงรถบรรทุก ลงบันทึกในรายงานค่าใช้จ่ายและผลการตรวจซ่อม สรุปรายการค่าความเสียหาย นำส่งฝ่ายบุคคล เพื่อแจ้งพนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้าตรวจเช็ครับ-คืนรถ(เมื่อมีพนักงานเข้า-ออก)
 4. ตามรายการเอกสาร (เช็ครับ-คืนรถ) และเอกสาร(หมายเลขยางประจำรถ)แนบคู่กัน เพื่อตรวจเช็ค
 5. การตรวจเช็ครับ-คืนรถ
  (ตรวจสอบสภาพโดยรวมรอบคัน,ระบบไฟ,ระบบดั้มพ์,ภายใน,ภายนอก และอุปกรณ์ประจำรถ ฯ)

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
– สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานนครหลวง จ.อยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลบริหาร ระบบ software และการจัดเก็บข้อมุล
 2. วิเคราะห์ระบบและแก้ปัญหา พร้อมปรับปรุงระบบต่าง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. งานด้าน software App และ Website
 4. สามารถพัฒนารแลละดูแลเว็บไซด์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัทฯ
 5. Debug , Test ระบบต่างๆ
 6. มีส่วนร่วมในการวางแผน การสร้าง การทดสอบ การออกแบบและการทำงานของมือถือหรือการพัฒนาเว็บ
 7. คิดคอนเซ็ปต์, เขียนContent, เขียนstoryboard ตามโจทย์ที่ได้รับในแต่ละ Project

 

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– อายุ 28 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้าน บริหารจัดการ และพัฒนา website , software 5 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับ – ส่ง สินค้าไปต่ามสถานที่ต่าง ๆ
 2. ดูแลตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานในแต่ละวัน
 3. ดูแลสินค้าระหว่างจัดส่ง

 

คุณสมบัติ

– มีใบขับขี่ ท.3 /ท.4
– มีความชำนาญในเส้นทาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ คุณภาพ
 2. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์
 3. จัดทำ Report สรุปผล และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผู้บริหาร

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– อายุ ไม่เกิน 30 ปี
– มีประสบการณ์งานด้านพัฒนาธุรกิจ และวิเคราะห์ข้อมูล
– สามารถใช้โปรแกรม Excel และฟังก์ชั่นสูตรได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผน Cash flow และควบคุม การประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้และประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะจ่ายออกในแต่ละ สัปดาห์ , เดือน
 2. ตรวจสอบรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงค้าง และ ลูกหนี้ติดปัญหาในแต่ละวัน
 3. ตรวจสอบและควบคุม การบันทึกรายละเอียดการออกเช็ค การจัดทำเช็คกับชุดใบสำคัญจ่าย , ใบขอทำเช็ค การจ่ายเช็ค/ เงินสดตามใบขอทำเช็ค ตรวจสอบการจ่ายโอนหัวตันพนักงานเรือ ตรวจสอบรายการเงินสดย่อย
 4. ตรวจสอบเอกสารสั่งจ่ายเจ้าหนี้
 5. ตรวจสอบและควบคุมติดตามการกระทบยอดเงินที่เข้าและออก จากบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
 6. ตรวจสอบและควบคุมติดตามการจัดทำสรุปการรับเงินให้ถูกต้องตรงใบนำฝากเงิน

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาที่่เกี่ยวข้อง
– อายุ 29 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการเงินรับ/จ่าย 4 ปีขึ้นไป
– สามารถวางแผน Case flow ได้

วิธีการสมัคร

1. สมัครโดยการส่งผ่านอีเมล
2. สมัครผ่านเว็บไซต์ JobTH
สำหรับท่านที่ฝากประวัติไว้ที่เว็บไซต์ jobth.com อยู่แล้ว สามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ JobTH ได้เลย คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ