News & events

กิจกรรมบริษัท

ถวายเพล พระเดชพระคุณ ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ (ครูบาเอกชัย อริยเมธี)

คุณภาพและความปลอดภัย

การตรวจสอบความปลอดภัยเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

กิจกรรมบริษัท

ประมวลภาพกิจกรรมเสาร์ 3 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567

คุณภาพและความปลอดภัย

การตรวจสอบความปลอดภัยเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง Gold

กิจกรรมบริษัท

ถวายเพล พระเดชพระคุณ ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ (ครูบาเอกชัย อริยเมธี)

กิจกรรมบริษัท

ประมวลภาพกิจกรรมเสาร์ 3 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567

การฝึกอบรม

อบรมการปฎิบัติหน้าที่ ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ

กิจกรรมบริษัท

ถวายเพล พระเดชพระคุณ ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ (ครูบาเอกชัย อริยเมธี)

คุณภาพและความปลอดภัย

การตรวจสอบความปลอดภัยเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

กิจกรรมบริษัท

ประมวลภาพกิจกรรมเสาร์ 3 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567