ข่าวสารและกิจกรรม

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง Gold

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง Gold