คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ตรวจรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2566

ดำเนินการตรวจรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 : 2015 จากทาง CB. สถาบัน SGS. ทั้ง 3สำนักงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น