คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง Gold

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ดร.อุดม พลอยจินดา รองประธานสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโครงการยกระดับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ สสปท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง