คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร ดร.อุดม พลอยจินดา รองประธานสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจรับมอบ Certicate ระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus จากตัวแทน CB.สถาบัน SGS. ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น พร้อมรองรับงานบริการขนส่งสินค้า