เหตุผลที่ควรเลือก “พรปิยะฌาน”

• ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงเวลาให้กับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

• มีความพร้อมทางด้านบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานภายในองค์กร

• ให้บริการโดยความซื่อสัตย์ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

ลูกค้าของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง Gold

สนใจบริการของพรปิยะฌาน